Nasza Oferta

Kontakt

tel.  503-333-101.

 


Ochrona członków Zarządu

Pełnienie funkcji członka zarządu spółek Prawa Handlowego, lub innej działalności gospodarczej nie jest wolne od ryzyka. W pewnych przypadkach osoba taka ponosi bowiem odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.


Ma to miejsce w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce stanie się bezskuteczna (art. 299 § 1 ksh). Wówczas, członek zarządu będzie mógł zwolnić się od takiej odpowiedzialności jedynie pod warunkiem, że wykaże iż we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo że niezgłoszenie takiego wniosku nastąpiło bez jego winy, lub że pomimo takiego zawinionego niezgłoszenia wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 ksh).


Wykazanie takich okoliczności często nastręcza wiele trudności, co ma przede wszystkim związek z problematyczną kwestią ustalenia kiedy istotnie zachodzą przesłanki niewypłacalności, Kodeks Spółek Handlowych zobowiązuje do złożenia w terminie 14 dni wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, w przypadku zaprzestania regulowania swoich zobowiązań.

Każdy przedsiębiorca wie iż w 90 % spółek występują opóźnienia w zapłacie wymagalnych zobowiązań w terminie w tej sytuacji widzimy możliwość przejęcia zarządu gdyż dalsza kontynuacja działalności może doprowadzić do zagrożenia dla członków zarządu.

Każdy przypadek odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki należy traktować indywidualnie, jeżeli macie Państwo wątpliwości czy ponosicie odpowiedzialność, jako członkowie zarządu zapraszamy na konsultacje pod  numerami telefonu :

                                                         +48 503-333-101.